GRANICA MS DOKVIL / BORDER MS DOCKVILLE

fdxfd

2011   objekat pečat / 100 fotografija / 36x25cm

Granica je konceprualni obrazac upotrijebljen u jednom prijašnjem radu koji je predstavljen u AMAZElab projektu - ARCIPELAGO BALKANI/ OPEN (the) CITY.  Tijelo je mapirano ili određeno (omeđeno) prostorom; Tijelo je uslovljeno pripadanjem određenom prostornom području i njegovim pravilima (u ovom slučaju MS DOCKVILLE Festival). Festivalski ulaz je mjesto gdje obilježavam posjetiocima ruke sa pečatom (minijaturni crtež festivalske granice). Tako se mnoge ruke mogu naći na istom mjestu, sve označene istim znakom što ih sve povezuje u tom trenutku.

Granica je umnožen tjelesni crtež. Angažuje tijelo (kožu) kao tabula rasa-u za inskripcije prostora, temeljene na pitanjma kao:

Da li je tijelo mapirano određenim ograničenim prostorom ili kako prostor određuje tijelo? Je li prvi sloj kože mjesto gdje ograničavanje počinje? 

Da li tijela uvijek postoje unutar određenih ograničenja? Kako različita tijela poimaju istu granicu? Šta neke granice čini prihvatljivim a druge ne?  Da li se smisao (značenje) jedne određene granice dešava kroz tijela multiplicirana unutar te granice?

gjgjhg

2011   object stamp / 100 photographs / 36x25cm 

The Border is a conceptual pattern that I used in one of my previous works which was staged as an AMAZElab project - ARCIPELAGO BALKANI/ OPEN (the) CITY. The body is mapped or rather determined (confined) by space; the body is conditioned with belonging to a certain spatial area and its rules (in this case, the MS DOCKVILLE Festival). The Festival entrance is the place where I mark visitors hands with a stamp (a miniature drawing of the festival borderlines). Many hands may thus be found at a single venue, all marked with the same sign connecting them all at that moment.

The Border’ is a multiplied body drawing. It deals with the body (skin) as with a tabula rasa for spatial inscription, based on questions like: Is the body mapped by a specific confined space, or how is space determined by the body? Is the top layer of the skin where confinement begins? Do bodies always exist within determined confines? How do different bodies comprehend the same borderline? What makes some borders acceptable and others unacceptable? Does the  significance of one particular borderline take place through bodies multiplied inside that particular borderline?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.