Janka Vukmir / Vrijeme je stalo / Time stood still / 2012

“Tu je, na tren oka udaljeno. I tako već više od dvadeset godina. Vrijeme stvarno mora da je stalo.

Multimeridijan, bijenalna izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre još od svojeg osnutka želi prikazati recentnu produkciju svoje najbliže regije, i definirala ju je tripartitno, u zemljopisnim granicama Hrvatske-Istre, Italije i Slovenije. Kroz vrijeme se pokazalo da i šire geografsko i političko područje dijeli slične socioekonomske, političke, kulturne i umjetničke probleme, te je izložba u svojem prošlom izdanju proširila granice svojih interesa i geografsku zastupljenost umjetnika.

Tome su naravno, pogodovale sve već poznate informacijske / informatičke / komunikacijske prednosti vremena u kojem živimo, ali sve izjednačeniji politički, ekonimski i financijski sustavi koji slično utječu i stvaraju slične probleme na području mnogo širem od onog inicijalnog, regionalnog, s kojim je Multimeridijan nastao. Izjednačavanje okolnosti na raznim meridijanima omogućio je i razne vrste društvenih migracija, pa tako i one umjetničke. Malo ko još može reći da se identificira samo sa jednim mjestom. Pogled Meridijana usmjeren je prema regionalnoj umjetničkoj produkciji, ali se ovom prilikom opet pokazalo da je regija ipak raspoređena na dva kontinenta. I topos i locus znače i označavaju mjesto, zajedničko mjesto, i utoliko ova izložba govori o mjestima koje Multimeridijan označava, no retorički topoi označavaju različite izvore informacija, iz čeka je s vremenom u jeziku nastao topic, tema. I tako je tema ovog Multimeridijana nastala iz potrage za onim što je zajedničko na raznim mjestima koja izrastaju iz regije koja je na početku bila primarni geografski interes Multimeridijana.

Mene osobno zanima socijalni odraz u umjetnosti, zanima me što i kako umjetnici govore o suvremenosti, jer kroz njihove radove možemo bolje razumjeti vlastitu stvarnost. Svi koji žive ili su potekli na teritoriju bivšeg istoka, znaju da su život i kultura već dvadesetak godina na tom istom teritoriju okarakterizirani turbulentnim okolnostima i nemogućnošću planiranja. Međutim apsorpcija tog nekadašnjeg istoka na nekadašnji zapad, donijela je zapadu poteškoće u nekad neometanom vlastitom napretku. Stapanje je očito dugotrajnije, nejasnije, teže, napornije i zasada financijski neisplativije nego što je trebalo biti, i socijalne turbulencije nalazimo posvuda. No, čini se da što je vrijeme turbulentnije, sve se manje miče. Dapače, društveni su poredci duboko uzdrmani, a vrijeme je stalo. “

“Nepokretnost vremena ugrađena je i u crteže Borjane Mrđe, koji nastaju temeljem obiteljskih fotografija, i u koje je ugrađena svojevrsna nostalgija, pasatizam, žal za vremenima koja se nikada neće vratiti, ali od kojih se ne odvaja. Prizori iz obiteljskog života, i prizori iz društvenih situacija poput primanja u pionire, crteži okruženi tekstom natipkanim pisaćom mašinom, namjerno zaustavljanje vremena, sasvim je u suprotnost od tipičnog očekivanja da mlađe generacije generiraju novi svjetonadzor i pokrenu vrijeme. Pisaćom mašinom tipka onovremene vijesti, događaje i novosti iz godine iz koje potiče fotografija prema kojoj je nastao crtež. Time dobivamo i likovno i tekstualno čvrsto zaustavljanje u prošlosti koju nosimo sa sobom, kao da nam je ona jedina imovina. “

*

“It’s here, just a glimpse away. It’s been this way for over twenty years. Time really must have stopped. 

Multimeridijan, the biennial exhibition of the Croatian Association of Visual Artists in Istria, has always aimed to present recent productions from the region which represents their immediate surroundings, namely, a region defined in geographical terms as that of Croatia – Istria, Italy and Slovenia. Over time it has proved that a wider geographical and political area shares similar socio-economic, political, cultural and artistic problems, so that the exhibition in its last edition, has both widened the boundaries of its interests and its geographical representation of the artists involved. The entire project was naturally facilitated by the now culturally intrinsic information / communication advantages of our time, as well as the increasingly similar political, economic and financial systems that have an analogues impact on life and create comparable problems in an area that is currently much wider that initial, regional one on which terrain Multimeridian was realized. The leaving of circumstances on different meridians has enabled various kinds of social migrations, including the artistic one. There are few people nowadays who can claim to identify with one place.

The view of Multimeridian is directed to regional artistic production. Nevertheless, on this occasion, the region has again proved to be located in two different continents.

Both tops and locus signify place, a common place, and to that extent this exhibition presents places encompassed by Multimeridian. However, rhetorically topoi signify various sources of information, which in time resulted in the word topic. The topic of this years Multimeridian originated from a quest for that which is shared by various places emerging from the region that hitherto used to be the primary geographical interest of Multimeridian.

I am personally interested in the social reflection on art, in what and how the artists speak on contemporary times, as it is through their work that we can best understand our reality. All those who live or have lived in the territories of what used to be defined as East, know that over the past twenty years, life and culture in that area have been characterized by turbulent events and the utter impossibility to plan anything. However, the absorption of the former East by the former West has brought difficulties to the West and to its once unhindered development. Merging proved to be much longer, less clear, harder, more exhausting and, for the time being, financially less profitable than it was supposed to be, with social turbulence wherever we look. Despite all that, it seems that the more tumultuous the times, the less time appears to be moving. As a matter of fact, the very foundations of the social system have been shaken but the time is at a standstill. “

“The stillness of time is part of Borjana Mrđa’s drawings, created from family photographs with some kind of personal nostalgia for times passed and regret for the times that are gone forever but hard to leave behind. Scenes of family life and social situations like the pioneers induction ceremony, drawings surrounded by the text written with a typewriter, the intentional stopping of time, totally in contrast with a typical expectation of the younger generation to generate a new view of the world and set time in motion. She types old news, events and stories from the year the photograph that originated the drawing was taken. In that way we obtain a visual and textual firm standstill in the past which we carry with us as if it were our only possession. “

uzeto iz kataloga / taken from catalogue:

Nakladnik / Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika; Za Nakladnika / For the publisher: Dorina Vlakančić; Koncept i predgovor / Exhibition concept and foreword: Janka Vukmir; Urednice kataloga / Catalogue editors: Dorina Vlakančić, Janka Vukmir; Lektura teksta / Proofreading: Miodrag Kalčić; Prijevod/Translation: Iva Štekar; Lektura prijevoda/ English proofreading: Alison Wilkins; Fotografije/Photographs: Ljubaznošću umjetnika / Courtesy of the artists; Organizacija / Organisation: Janka Vukmir, Dorina Vlakančić; Postav izložbe / Exhibition set-up: Janka Vukmir; Tehnički postav / Technical set-up: Miro Ploj; Grafičko oblikovanje / Grafic design: Marko Vojnić Gin; Tisak/ Printed by: Kerschoffset Zagreb; Naklada / Edition of: 500kom/copies