Boško Bošković / Pejzaži u susjedstvu / Neighboring Landscapes / 2013

“Izložba Neighboring Landscapes je mikro narativ koji okuplja umjetnike s područja bivše Jugoslavije predstavljajući djela recentne produkcije u različitim medijima. Poput dnevnika putovanja ovaj je pothvat impresija regionalne umjetničke scene koja obuhvaća nekoliko različitih pristupa, od dokumentarnog do evokativnog te od humorističnog do književnog.

Identificiranje i stvaranje pregleda suvremene umjetnosti na području bivše Jugoslavije, predstavlja opasan zadatak budući da može nositi različite konotacije, ovisno o tome s kojeg se geografskog gledišta promatra. Neighboring Landscapes, izložba malenih razmjera, predstavlja naraštaj 30-godišnjaka zaokupljen stvarnošću svoje neposredne okoline i različitim modalitetima suvremenoga života. Svaki rad ujedno je i putovanje, prikazano kao deskriptivno, evokativno ili poučno. Odabir uključuje šest autora te uočavamo jasnu podjelu na radove koji su po svojoj prirodi lirični i one koji su više angažirani na društveno-političkoj razini. Pri stvaranju svojih narativa autori koriste tehnike crtanja, vezenja, filma, videa i fotografije.”

“Serija radova Isječci Borjane Mrđe vizualni je dnevnik umjetničina postojanja od ranog djetinjstva do trenutaka u bližoj prošlosti. Svaki rad sastoji se od nekoliko slojeva: Mrđa uzima prazne stranice papira te pisaćom mašinom bilježi povijesne, političke i kulturne događaje koji su se odvili u određenoj godini. Zatim, povrh teksta umeće crteže, inspirirane fotografijom koja je u danoj godini zabilježila neki intimni trenutak iz njenoga života. Pomoću teksta umjetnica prikazuje fragmentirane prizore iz povijesti stopljene s njenim vlastitim postojanjem te često uključuje obiteljske i bliske odnose u ne-linearnom slijedu. Inspiraciju crpi iz bogatog osobnog fotografskog arhiva te iz činjenica koje su obilježile povijest ljudskog roda tijekom protekla tri desetljeća. Susan Sontag rekla je da skupljanjem fotografija skupljamo svijet - opus Borjane Mrđe čuva i isprepliće kolektivno i osobno sjećanje na kasno 20. i rano 21. stoljeće. Njezini crteži utemeljeni na tekstu, reinterpretacije su prikaza s fotografija te služe kao izvor uspomena koje u sjećanje prizivaju ono intimno, čulno, a ponekad i surovo.”

*

“The exhibition Neighbouring Landscapes is a micro narrative focusing on artists that come from territory of ex-Yugoslavia, showcasing works of recent production in diverse media. Much like a travel diary, this undertaking is an impression of the regional artistic scene, encompassing a number of approaches ranging from the documentary to the evocative and from the humorous to the literary.

Identifying and creating a survey of contemporary art from region of ex Yugoslavia can be a dangerous task since it can have different connotations depending from which geographic point is being observed. Neighbouring Landscapes, a small scale exhibition, paints a picture of a generation in their 30’s

preoccupied with the reality of their immediate environment and different aspects of contemporary life. Each piece is a journey in its own right portrayed as descriptive, evocative or instructive. The selection comprises of six artists with a clear delineation between the works that are lyrical in nature and the ones more engaged in the socio-political realm. The authors utilize the medium of drawing, embroidery, film, video and photography. “

“The series of drawings Cut-Out Moments by Borjana Mrdja is visual diary of artist’s existence from early childhood to moments from the recent past. Each piece is comprised of several layers: starting with a blank sheet of paper, Mrdja uses typewriter to record historical, political or cultural events that took place within a specific year. Subsequently she inserts a drawing on top of the text, inspired by a photograph, which marked an intimate moment of her life that same year. Through text artist the artist represents fragmented scenes from history merged with her own existence, often including family and close relationships in a non-linear sequence. The inspiration springs from a vast personal photography archive and facts that marked humankind in the last three decades. Susan Sontag said to collect photographs is to collect the world – Borjana Mrdja’s oeuvre preserves and intertwines collective and private memory of the late 20th and early 21st century. Her text based drawings and reinterpretations of photographic images, acting as source of remembrance calling to mind the intimate, sensual and sometimes brutal.

uzeto iz kataloga / taken from catalogue:

Izdavač / Publisher: Studentski centar, Kultura promjene; Za izdavača / For publisher: Pejo Pavlović; Realizator  / Actualizing: Kultura Promjene; Voditeljica likovnog programa / Art director: Marta Kiš; Voditeljica galerije / Gallery director: Ksenija Baronica; Kustos / Curator: Boško Bošković; Prijevod / Translation: Petra Šlosel; Oblikovanje / Design: Frkaš/Ratkaj